Sebo

10 tekstów – auto­rem jest Se­bo.

Niereal­ność planów jest tyl­ko og­ra­nicze­niem nałożonym na nas przez nas samych. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 20 grudnia 2009, 16:54

W każdym z nas mie­szkają dwie zgoła prze­ciw­ne oso­bowości. Pier­wsza jest nie­czuła ale pew­na siebie, od­ważna i sil­na za to dru­ga czuła lecz niepew­na i krucha. To kim jes­teśmy za­leży od ba­lan­su między nimi. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Idę znikąd do­nikąd, ale idę i zos­ta­wiam za sobą ślady... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Sny, wy­rażają tyl­ko to co wiemy, prag­niemy, cze­go się lęka­my ale sa­mi przed sobą boimy się do te­go przyznać. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Dziś przyśniły mi się wszys­tkie zap­rze­paszczo­ne prze­ze mnie spra­wy, wszys­tkie niewy­korzys­ta­ne szanse...
...to było gor­sze od naj­straszniej­sze­go koszmaru... 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Żyjąc przeszłością tra­cisz przyszłość. 

myśl
zebrała 2 fiszki

Cza­sami człowiek aby zro­zumieć rzeczy oczy­wis­te mu­si upaść na sam dół...
Im le­piej zro­zumie tą lek­cje, którą dało mu życie, tym lep­szą i od­porniej­szą osobą się stanie... 

myśl

Czy się boję?
Tak, boję się wielu rzeczy...
Od pro­zai­cznych, jak na przykład wy­sokość, po znaczące, jak na przykład uczucia...
Tyl­ko głupiec twier­dzi że się nicze­go nie boi... 

myśl

Wiem że przeg­rałem, ale mi­mo to walczę...
...wal­czę bo tyl­ko wal­ka mi pozostała. 

myśl
zebrała 1 fiszkę

Przegram?
...pow­stanę jeszcze sil­niej­szy, bo bo­gat­szy o doświadczenie...

Wygram?
...pójdę da­lej jeszcze sil­niej­szy, bo pew­niej­szy siebie...

Obojętnie ja­ki będzie wy­nik, ważne aby wal­czyć w życiu, a nie stać i czekać... 

myśl
zebrała 2 fiszki
Sebo

Idę z nikąd do nikąd, ale idę i zostawiam za sobą ślady...

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sebo

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność